Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Obwody łowieckie


Informacja o zgłaszaniu szkód łowieckich

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 Prawo łowieckie (DZ. U. z 2020 poz. 67 ze zm.) Urząd Gminy informuje, że szkody łowieckie wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych właściciel lub posiadacz gruntów zgłasza do dzierżawcy bądź zarządcy obwodu łowieckiego.

Na terenie Gminy Solec-Zdrój dzierżawcami obwodów łowieckich są następujące Koła Łowieckie:

-obwód nr 188 Koło łowieckie nr 9 ‘Sokół’ ul. Bohaterów Warszawy 6/76 25-394 Kielce

-Obwód Nr 189 Koło łowieckie ‘Ostoja’ przy Politechnice Krakowskiej Zborów ul. Łąkowa 5 28-131 Solec-Zdrój

-Obwód nr 190 Koło łowieckie ‘Łoś’ w Busku Zdroju ul. Objazdowa 9 28-131 Solec-Zdrój

-obwód nr 196 Koło łowieckie ‘Prawidłowego Myślistwa’ w Kielcach, Kocka 2 25-221 Kielce

-obwód nr 197 Koło łowieckie ‘Szarak’ ul. Lipki 4 26-020 Chmielnik

-obwód nr 198 Koło łowieckie ‘Rogacz’ w Busku Zdroju, Łatanice 55 28-160 Wiślica

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody (nr działki/ miejscowość)
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szkody powinny być zgłaszane do odpowiednich Kół Łowieckich ze względu na miejsce ich wystąpienia (zgodnie z załączoną mapą).

 

Do informacji zostaje dołączony:

1. wzór zgłoszenia szkody łowieckiej

2. mapa z obwodami łowieckimi

 

 


Informacja dla właścicieli, posiadaczy lub zarządców gruntu w granicach obwodu łowieckiego, w którym wykonywane są polowania zbioroweZgodnie z art. 42 ab ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie  (DZ. U. z 2020 poz. 67 ze zm.) mając na uwadze podane do publicznej wiadomości przez wójta termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

ust. 4.  Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

ust. 5.  Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.


Informacje dotyczące planowanych terminów polowania zbiorowego przekazane Wójtowi Gminy Solec-Zdrój przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich zamieszczono w zakładce Plany polowań zbiorowych.

 


Obwody łowieckie na terenie gminy Solec-Zdrój - mapa 

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»