Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Inwestycje


Projekty współfinansowane ze środków UE i WFOŚiGW w Kielcach 

 

1. Projekt pn. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego  gminy Solec-Zdrój

 logo_inwest_1_1.JPG

     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 images.jpg

 

2. Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Solec- Zdrój

  logo_osady_1.jpg

images.jpg 

 

3. Projekt pn. Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój

 logo_osady_1.jpg

images.jpg 

4. Projekt pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”

logo_rpo_nowe.png 

 

5.  Projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec-Zdrój realizowana w ramach zadania pn. "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego  gminy Solec-Zdrój"

images.jpg  

 6. Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Solec-Zdrój – Zielonki” realizowana w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój”

  images.jpg   

7. Projekt pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój

logo_rpo_nowe.png