Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Regulamin połowu ryb


                                                                       

REGULAMIN

połowu ryb na zbiorniku

w Solcu Zdroju

§1

Użytkownikiem zbiornika jest Urząd Gminy w Solcu Zdroju, a gospodarzem łowiska jest Terenowe Koło Wędkarskie w Solcu Zdroju.

§2

Do połowu ryb uprawnieni są członkowie TKW w Solcu Zdroju po opłaceniu należnej składki. Osoby dokonujące po raz pierwszy opłaty całorocznej zobowiązane są do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej.

§3

Osoby nie zrzeszone mają prawo do wędkowania po wykupieniu składki na wędkowanie zgodnie z tabelą opłat określoną w §17.

§4

Składki na zagospodarowanie i ochronę zbiornika nie podlegają zwrotowi, a jej wysokość ustala Walne Zgromadzenie Sekcji.

§5

Połów ryb odbywa się zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Regulaminem łowiska.

§6

Wędkarz przebywający na łowisku jest zobowiązany do:
   1.  bezwzględnego przestrzegania w/w regulaminu
   2.  stosowania się do zaleceń gospodarza łowiska, który ma prawo do kontroli połowów oraz ilości złowionych ryb w każdej chwili, jeśli uzna to za konieczne
   3.  siatka do przechowywania ryb znajduje się na stanowisku wędkującego
   4.  po złowieniu kompletu ryb wędkarz jest zobowiązany opuścić łowisko

   5.  parkowania samochodu tylko w wyznaczonych miejscach !!

§7

Osoby wędkujące na łowisku posiadają prawo kontroli prawidłowości połowów innych wędkarzy.

§8

Zabrania się połowu ryb ze sprzętu pływającego.

§9

W okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje zakaz łowienia na zbiorniku nr 1 (rekreacyjnym) w godz. od 10.00 do godz. 22.00. Natomiast na zbiorniku nr 2 wolno łowić od świtu do zmierzchu.

§10

Obowiązuje bezwzględny zakaz patroszenia i obierania złowionych ryb na łowisku.

§11

Łowisko jest udostępnione przez cały rok, z wyjątkiem okresu określonego w § 12.

§12

Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do okresowego 14 dniowego wyłączenia łowiska z połowów w związku z jego zarybianiem.

§13

Zarząd Sekcji nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób wędkujących oraz ich sprzęt.

§14

Środki uzyskane ze składek przeznaczone będą na ochronę, utrzymanie i zarybianie łowiska.

§15

W przypadku ujawnienia naruszeń niniejszego Regulaminu i RAPR, pozwolenie na wędkowanie będzie natychmiast cofnięte, co skutkuje zakazem połowu ryb na łowisku w danym sezonie.

§16

Zarząd Sekcji zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach do prowadzenia zmian w Regulaminie w trakcie trwania sezonu połowów.

§17

Wprowadza się wymiary i limity ochronne dla:
karpia od 40cm, oraz powyżej 70 cm
karp 1szt. dziennie,

szczupaka do 55 cm – 1 szt. dziennie

amura do 60 cm – 1 szt. dziennie

tołpygi do 50 cm – 1 szt. dziennie

sandacza do 55 cm – 1 szt. dziennie

kleń do 35 cm – 1 szt. dziennie

lin do 40 cm – 1 sz. dzienni

Suma dziennego połowu ryb limitowanych nie może przekroczyć 2szt z wyłączeniem karasia którego limit dzienny wynosi 5szt. Pozostałe gatunki ryb zgodnie z limitami i zasadami określonymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.

 Składka na ochronę i zagospodarowanie łowiska wynosi: 

1.

Członkowie TKW Gminy Solec Zdrój

 

 

dorośli
młodzież do 18 lat

150zł

65 zł

2

Członkowie TKW z poza Gminy Solec Zdrój:

dorośli

młodzież do 18 lat

150zł

75zł

3.

Opłaty czasowe:

1 dzień

do 3 dni
do 7 dni
do 1 miesiąca

20 zł

45 zł
60 zł
90 zł
 

4.

Nie zrzeszeni z poza Gminy Solec Zdrój

Cały rok

180zł

5

Opłata wpisowa (osoby dokonujące wpłaty całorocznej po raz pierwszy oraz mające przerwę w opłatach powyżej jednego roku)

 

jednorazowa

50 zł

 

§19

Osoba wędkująca na łowisku musi posiadać przy sobie aktualne pozwolenie do połów ryb na łowisko w Solcu Zdroju.

§20

Osoba wędkująca zobowiązana jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan jaki zastała przed rozpoczęciem połowu.

§21

W pozostałych nie uregulowanych Regulaminem sprawach obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.


Tel. 518 663 125

W godzinach od 7:00 do 16:00

41 377 63 71