Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Kolektory słoneczne


Informacje ogólne

Kryteria ogólne

Regulamin

  Wniosek

  Umowy z mieszkańcem ( aktualizacja 19.01.2015)

  Wniosek

  Zarządzenie

 Dokumenty kolektory słoneczne(aktualizacja 28.05.2014)

 Załącznik informacja - kolektory słoneczne(aktualizacja 20.10.2014)

 

 

 Broszura informacyjna - instalacja systemów energii odnawialnej


Broszura informacyjna - instalacja systemów energii odnawialnej

 

Solec – Zdrój dn. 21.04.2016

Gmina Solec – Zdrój

ul. 1 Maja 10

28-131 Solec - ZdrójINFORMACJA - KOLEKTORY SŁONECZNE


Informujemy, że instalacje solarne zamontowane u mieszkańców Gminy Solec – Zdrój są ubezpieczone przez Gminę do czerwca 2022r. na wskutek różnych zdarzeń losowych.

W związku z powyższym w załączeniu przedstawiamy druk Zgłoszenia szkody w mieniu oraz Komunikat dla Użytkowników Instalacji Solarnych wraz z podaniem sposobu postępowania przy wystąpieniu szkody i osoby do kontaktu.Załączniki:

  1. Druk zgłoszenia szkody

  2. Komunikat dla użytkowników inst. solarnych

 

 

W dniu 4 marca 2016 r. Wójt Gminy Solec - Zdrój P. Adam Pałys podpisał umowę z Wykonawcą - firmą Flexipower Group na zaprojektowanie i montaż dodatkowych 62 sztuk zestawów solarnych na domach prywatnych na terenie Gminy Solec - Zdrój.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”. Zgodnie z zapisami zawartej umowy termin zakończenia montażu przez Wykonawcę dodatkowych zestawów został przewidziany na koniec sierpnia br.

Realizacja montażu dodatkowych zestawów była możliwa dzięki uzyskaniu zgody strony szwajcarskiej na rozszerzenie zakresu projektu i wykorzystanie oszczędności  powstałych  wyniku realizacji podstawowego zakresu rzeczowego projektu. Przypominamy, iż projekt realizowany w latach 2012-2016 jest współfinansowany w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Termin zakończenia projektu został określony na koniec 2016 r.

Ostatecznie uwzględniając zamontowane na terenie Gminy Solec Zdrój do chwili obecnej zestawy solarne zostało zamontowanych w ilości 150 sztuk oraz planowane do montażu kolejne 62 sztuk. Łączna ich ilość wyniesie 212 zestawów.

 

Solec – Zdrój dn. 12.04.2016.

Gmina Solec – Zdrój

ul. 1 Maja 10

28-131 Solec - Zdrój

 

Kolektory słoneczne - ogłoszenie

Projekt pn: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W ramach realizowanego projektu montowane są na budynku mieszkalnym kompletne układy solarne.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie mogą jeszcze zapisać się na listę rezerwową w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 19. w godzinach pracy urzędu od 7:00 – 15:00 lub telefonicznie pod nr 413776041 wew. 19.

Więcej informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel. 413776041 wew. 19. lub dostępne są w zakładce "Kolektory słoneczne".


 

 

                                                              Data sporządzenie pisma:

WWPE.400.8.1.563.2015/KS                                         Warszawa, dn. 11 sierpnia 2015 roku

 

Wg Rozdzielnika

 

 

 

Dotyczy:

Konkursu Fotograficznego pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”

       

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Organizator Konkursu Fotograficznego pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE” dokonało zmiany Regulaminu Konkursu w zakresie terminu nadsyłania prac w ramach konkursu.

 

Nowy termin zgłaszania prac to 31 sierpnia 2015 roku.

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu Konkursu nie uległy zmianie.

 

Przedmiotowe zmiana została ogłoszona w dniu dzisiejszym na stronie internetowej CPPC http://cppc.gov.pl/sppw-wazna-zmiana-konkurs-fotograficzny-swiss-contribution-project-your-future/ oraz na portalu www.facebook.com/sppw.fotokonkurs.

 

Zachęcamy do udziału w Konkursie a także do polubienia naszego profilu na portalu Facebook.

 

 

Z poważaniem,

         Dokument podpisany bezpiecznym

         podpisem elektronicznym[1]

Katarzyna Suda-Puchacz

Z up. Dyrektora CPPC

Naczelnik Wydziału SPPW 2 DPE

 

Do wiadomości:

Pan Przemysław Derwich – Zastępca Dyrektora Kierujący Departamentem Programów Pomocowych MIR[1] weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu.

 

 nowy_szlak.JPG

 

 

Konkurs Fotograficzny

Gmina Solec Zdrój wraz innymi partnerami realizuje Szwajcarsko-Polski Program Współpracy polegający na instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu pn "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego"

W związku z powyższym Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza konkurs fotograficzny pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”.

Prace można zgłaszać do 14 sierpnia 2015 r.


Tematem konkursu jest prezentacja w formie zdjęć efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach Priorytetu I i II oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, w którym realizowane są projekty dofinansowane ze środków SPPW, poprzez przedstawienie obiektów oraz przedsięwzięć dofinansowanych w ramach SPPW na różnych etapach ich realizacji.

 

Poniżej podaję linki do stron internetowych:

http://cppc.gov.pl/sppw-konkurs-fotograficzny-swiss-contribution-proj ect-your-future/

http://cppc.gov.pl/sppw-konkurs-fotograficzny-swiss-contribution-proj ect-your-future-uruchomienie-stronyplakaty/

 


swiss_con.jpg                                                                                 kol_szwar.jpg

Solec -Zdrój, 03.11.2014.

Znak: GPŚ.I.602.37.2014


INFORMACJA – KOLEKTORY SŁONECZNEDotyczy: instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy


Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją projektu na montaż instalacji solarnych osoby które, są zainteresowane udziałem w przedmiotowym projekcie mogą w tut. Urzędzie Gminy podpisać umowę na montaż układu solarnego na budynku mieszkalnym.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy Solec – Zdrój do podpisania Umowy w Urzędzie Gminy w Solec - Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec - Zdrój pok. 12.

Aktualny wzór umowy oraz oświadczenia jakie będą podpisywane dostępne są na stronie internetowej Urzędu pod adresem:

http://solec-zdroj.eu/page.php?kat=19&main=true


Warunkiem podpisania umowy jest dokonanie wpłaty w ramach udziału w projekcie na rachunek Gminy nr 57 8517 0007 0000 0000 0390 0078 w Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdroju tytułem: „montaż instalacji solarnych dla budynku nr…. przy ulicy….. w miejscowości ……….”.

Zwracamy uwagę, aby nie dokonywać żadnych wpłat bezpośrednio do rąk osób fałszywie podających się jako przedstawiciele Gminy, Inżyniera Kontaktu lub Wykonawcy.


Wysokość wpłaty należy przyjąć wg poniższej tabeli:

 


Liczba osób stale zamieszkująca - nie więcej niż 3 osoby (instalacja typu A)

Liczba osób stale zamieszkująca – 4 lub 5 osób (instalacja typu B)

Liczba osób stale zamieszkująca - więcej niż 5 osób (instalacja typu C)

Powierzchnia użytkowa nie przekraczająca 300m2 (VAT 8%)*)

2 440,80 brutto

2 710,80 brutto

3 153,60 brutto

Powierzchnia użytkowa przekraczająca 300m2 (VAT 23%)

2 779,80 brutto

3 087,30 brutto

3 591,60 brutto

*) Uwaga! Powyższe kwoty dotyczą kolektorów montowanych na dachu budynku lub na jego elewacji. Jeżeli w trakcie projektowania okaże się, że kolektor będzie montowany obok budynku, wówczas właściciel budynku będzie zobowiązany do dopłaty podatku VAT do wysokości 23%.


Podczas podpisywania Umowy każdy właściciel/współwłaściciel budynku, jako strona Umowy, winien przedłożyć dowód osobisty, nr NIP, dowód wpłaty na poczet Projektu oraz oświadczenia. W przypadku współwłaścicieli dopuszcza się podpisanie Umowy przez jednego z właścicieli, pod warunkiem przedłożenia oryginału pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych współwłaścicieli budynku.

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Gminy lub z przyczyn niezależnych od stron, w szczególności wynikających z braku możliwości technicznych wykonania instalacji Układu, Gmina zobowiązuje się na podstawie faktury korygującej do zwrotu wpłaconej przez Mieszkańca kwoty, w terminie 30 dni od daty odstąpienia bez naliczania odsetek.


Po podpisaniu Umowy z właścicielem danego budynku mieszkalnego Wykonawca, tj. konsorcjum firm:


Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „WIKTOR” Sp.j. ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko – LIDER KONSORCJUM

ECO-TEAM Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa – PARTNER KONSORCJUM


przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej a następnie do montażu instalacji solarnej.


Instalacje solarne oparte będą o urządzenia firmy HEWALEX KS 2100 TLP AC.Wszelkich wyjaśnień w sprawie podpisania umowy udziela pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju - Grzegorz Jabłoński, tel. 41 377 60 41 w. 26.

sz_partner.JPG

Z poważaniem

Wójt Gminy Solec - Zdrój

 

 

„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej” 

  

Ulotka kolektory słoneczne