Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Informacja dla osób niesłyszących


 logo_nieslyszacy.jpg

 

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój - mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą w Urzędzie.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych œśrodkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z póŸn. zm.).

Jak korzystać z pomocy tłumacza języka migowego w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju?
Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wczeœniej zgłosić do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju zamiar skorzystania z tłumacza.
Należy wskazać metodę komunikowania się.


Jak dokonać zgłoszenia?
Przesłać INFORMACJĘ WRAZ Z KONTAKTEM ZWROTNYM DO ZGŁASZAJĄCEGO wysyłając wiadomoœść e-mail na adres sekretariat@solec-zdroj.pl , faksem na nr: 41 3776022 lub telefonicznie - za poœśrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 41 3776039 lub 413776041 wewnętrzny nr. 10 (numer Biura Obsługi Interesanta) lub wewnętrzny nr. 11 ( numer Sekretariatu Urzędu).