OBWIESZCZENIE

2016-02-15 09:08:53 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowywaniach.

Wójt Gminy Solec-Zdrój                                                              

  Solec-Zdrój, dn. 09.02.2016

OŚ.6220.4.2015.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowywaniach

 

Działając na podstawie:

- art. 49 ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm., KPA) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013  poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania

-  art. 85 ust. 3  w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości informację,

że w  dniu 09.02.2016 r. na wniosek Gminy Solec-Zdrój została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowywaniach znak: OŚ.6220.4.2015.2016 dla planowanego przedsięwzięcia  pod nazwą: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt kanalizacji.

           

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju  oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 19 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.00 do 15.00.

 

            Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości  poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia tj. właściwych miejscowo sołectwach (Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany,  Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów) oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Solec-Zdrój.

 

                                                                                                                           Wójt

                                                                                                   mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: